Personlig Integritetspolicy för Lovisedals Samfällighetsförening

 

Integritet

Styrelsen i Lovisedals Samfällighetsförening har förståelse för att integritetsskydd är en viktig fråga för dig som besöker lovisedal.niklassons.net. Därför ser vi till att skydda besökarnas integritet. Du kan besöka de flesta sidorna på vår webbplats utan att lämna några personliga uppgifter. Men ibland behöver vi en viss information för att kunna tillhandahålla tjänster som du önskar. Integritetspolicyn är utformad för att visa vilken information vi samlar in från vår webbplats och hur vi hanterar den efter insamlingen.

Insamling av Personuppgifter och annan användarinformation

Lovisedals samfällighetsförening samlar endast in personuppgifter i de fall insamlandet är nödvändigt för att vi ska kunna utföra en eller flera önskade funktioner, eller för att du ska få tillgång till föreningens tjänster. Vi insamlar endast uppgifter på lagligt och korrekt sätt. Uppgifter som är nödvändiga markeras på Webbplatsen med * eller liknande tecken. Lovisedals samfällighetsförening kan komma att efterfråga ytterligare information från dig.

Cookies

Vi kan i framtiden komma att använda cookies för att göra det lättare för dig att logga in när du ska använda tjänsterna. Med de flesta webbläsare kan du ta bort cookies från hårddisken, blockera cookies från att godkännas, eller ställa in webbläsaren så att du blir varnad innan en cookie sparas på din dator. Om du blockerar eller tar bort cookies är det dock möjligt att vi inte kan återskapa preferenser eller inställningar som du angivit tidigare. Mer information om dessa funktioner finns i instruktionerna till din webbläsare.

Användning och yppande av Personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss på Webbplatsen kommer att hanteras på ett tillbörligt och korrekt sätt. Utan att inskränka nyss sagda kommer vi att använda och föra vidare de personuppgifter som erfordras för de funktioner och aktiviteter som du önskat, för att du ska få tillgång till våra tjänster, eller för annat syfte som uttryckligen angivits på Webbplatsen.

Förstörelse och uppdatering av Personliga uppgifter

Om vi inte längre skulle behöva de personuppgifter som vi innehar för något av de syften som beskrivs i avsnittet "Användning och yppande av personuppgifter" ovan, åtar vi oss att vidta rimliga åtgärder för att förstöra eller avidentifiera sådana personuppgifter inom rimlig tid. Om du lämnar personuppgifter till Lovisedals samfällighetsförening, har du rätt att, efter att med iakttagande av rimlig meddelandetid ha lämnat skriftligt meddelande till oss därom, begära inspektion, ändring, tillägg eller borttagande av sådana personuppgifter. Instruktioner om hur du begär ändring, tillägg eller borttagande av dina personuppgifter ska normalt finnas på platsen där du skriver in dina uppgifter. Om de skulle saknas lämnas sådana instruktioner på begäran.

Överföring av Personliga uppgifter

Om det inte gäller något av de syften som anges i avsnittet "Användning och yppande av Personliga uppgifter" ovan, kommer Lovisedals samfällighetsförening inte att överföra de personuppgifter du lämnat på Webbplatsen till någon tredje part, utom (a) med ditt medgivande; (b) om det krävs enligt lag eller domstolsbeslut; eller (c) om vi har skäl att tro att uppgifterna omfattas av lag, bindande åtagande eller avtal som upprätthåller principer för korrekt hantering av och tillräcklig säkerhetsnivå för personuppgifter.

Kvalitet

Vi åtar oss att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att de personliguppgifter som vi inhämtar ifrån dig är korrekta, fullständiga och aktuella. Du är dock skyldig att endast lämna personuppgifter som är korrekta, fullständiga och aktuella vid den tidpunkt då du delger oss uppgifterna. Om du vid senare tillfälle konstaterar att de personuppgifter som vi innehar inte är korrekta, fullständiga och aktuella ska du meddela oss detta skriftligen. Vi vidtar då rimliga åtgärder för att korrigera dina personuppgifter.

Säkerhet

Även om Lovisedals samfällighetsförening inte kan garantera att obehörig åtkomst aldrig kommer att inträffa kan du vara säker på att Vi gör vårt yttersta för att skydda dina personuppgifter och förebygga obehörig åtkomst, genom användning av lämplig teknik och interna rutiner.

Kontaktinformation

Om du har några frågor om de personuppgifter som vi innehar eller om vår policy gällande sådan information, är du välkommen att skicka ett e-brev till Styrelsen.